Codeks Hotel je dodatek za programsko opremo Codeks, ki za svoje delovanje v ozadju potrebuje vsaj aplikacijo Codeks AC. Dodatek Codeks Hotel je zasnovan za uporabo v majhnih ali srednje velikih hotelih. Dodatek Codeks Hotel vsebuje orodja za upravljanje s hotelskimi rezervacijami in orodja za nadzor dostopa do posameznih hotelskih sob in drugih hotelskih prostorov.

Codeks Hotel Pregled rezervacij
Pregled rezervacij je glavni urejevalnik, s katerim lahko upravljate rezervacije in
podatke o gostih.
V Pregledu rezervacij si lahko ogledate mesečno preglednico rezervacij in dodajate, urejate in odstranjujete hotelske rezervacije.
« od 4 »
Spletne tehnologije

Programska oprema temelji na spletnih tehnologijah. Dostop do aplikacije je možen preko spletnega brskalnika (Internet Explorer, Firefox ali Chrome).

Rezevacije in gosti

Aplikacija vodi zasedenost sob z rezervacijami, pod katerimi so vpisane rezervirane sobe in gostje. Prek rezevacije gostom dodelite tudi kartice za dostop do sob, dodatno pa aplikacija omogoča tudi vpis podrobnih podatkov o vsakem gostu.

Različna sredstva za dostop

Znotraj rezevacije lahko vsakemu gostu dodelite eno ali več lastnih sredstev za dostop v hotelsko sobo. Izbirate lahko med karticami, obeski in PIN številkami, ali pa gostom omogočite odpiranje vrat z mobilno aplikacijo.

E-pošta gostom

V kolikor imate vpisane elektronske naslove gostov, lahko vsakemu izmed njih pošljete sporočilo s podrobnostmi rezevacije in dodeljenimi dostopi kar prek dodatka Codeks Hotel.

Kontrola pristopa za celoten hotel

Poleg dostopov v hotelske sobe lahko s programsko opremo omejite in nadzorujete tudi vstop v skupne prostore in druge objekte vašega hotela, npr. odpiranje glavnega vhoda, parkirišča, wellness itd.

Upravljanje z zaposlenimi

Ker Codeks Hotel deluje kot dodatek osnovne programske opreme Codeks, vam je hkrati na voljo celotna funkcionalnost Codeks AC oziroma Codeks TA aplikacije. Tako lahko v istem sistemu določate tudi pravice za dostop in vodite evidenco delovnega časa za vaše hotelsko osebje.

Poročila

Podatke o gostih in rezevacjiah ter zasedenosti sob je mogoče izpisati v obliki različnih poročil.

Mobilna aplikacija

Svojim gostom lahko omogočite, da dodeljeno hotelsko sobo odklepajo prek Wifi ali Bluetooth povezave s pomočjo mobilne aplikacije Codeks KeyKeeper.